Şeful Biroului Juridic

Comisar şef de poliţie
Baltag Vasile

 

   

       Biroul Juridic este structura de specialitate care asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

Biroul Juridic are ca principale atribuţii:

 • întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii inspectoratului propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;
 • urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea inspectoratului;
 • întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii inspectoratului, cu privire la diferite categorii de lucrări  cu caracter juridic, care privesc activitatea instituţiei;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului precum şi a actelor normative cu caracter intern şi documentelor de colaborare/cooperare care interesează activitatea Poliţiei Române, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere;
 • pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii inspectoratului, acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii;
 • avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea inspectoratului şi supuse avizului de legalitate, potrivit competenţei, precum şi orice acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
 • reprezintă şi apără interesele inspectoratului în faţa autorităţilor administraţiei publice, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege; în acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri, și exercită căi de atac precum și orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor inspectoratului;
 • acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină constituite la nivelul inspectoratului;
 • participă în comisiile de achiziţii, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate în acest sens;
 • avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a inspectoratului ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin acesta sau în cazul în care acesta a negociat ori a elaborat proiectul actului;
 • formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale  interne şi repartizate de conducere spre soluţionare;
 • organizează şi ţine evidenţa ordinelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate care interesează activitatea compartimentului;