Potrivit prevederilor Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani face parte din Inspectoratul General al Poliţiei Române, instituţie specializată a statului subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, cu sediul în Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 57, județul Botoşani, telefon: 0231507006, fax: 0231 518523,  email: cabinet@bt.politiaromana.ro,  vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale în vigoare.

 

Cadrul legal al prelucrărilor de date efectuate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani

 În calitate de operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate de către structurile din subordine, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei adoptate:

 • la nivel european, respectiv Regulamentul  (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelorşi Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;
 • la nivel naţional, respectiv Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi libera circulaţie a acestor dat;
 •  legi speciale şi reglementări interne care se încadrează în prevederile art. 6 alin.(1) lit. c) şi e) şi alin. (2) din Regulament (UE) 2016/679.

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, în calitate de operator de date personale, este responsabil cu punerea în aplicare şi respectarea normelor de prelucrarea a datelor cu caracter personal pentru prelucrările efectuate de către structurile/subunităţile din subordine pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin operatorului.

 Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Scopurile prelucrărilor de date efectuate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani sunt corelate cu atribuţiile şi obligaţiile legale pe care instituţia le are conform Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi legi speciale.

Aşadar, datele cu caracter personal sunt prelucrate în activităţi de :

 • relaţii publice/petiţionare/formulare puncte de vedere;
 • prevenire, depistare, cercetare, reprimare a infracţiunilor şi alte activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal;
 • prevenire şi constatare contravenţiilor;
 • menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice;
 • asigurarea respectării regimului armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase;
 • monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice private;
 • recrutarea şi încadrarea personalului;
 • gestionarea resurselor umane;
 • formare profesională;
 • achiziţii publice;
 • gestionarea rezerviştilor;
 • servicii de consiliere legală şi reprezentare în justiţie a intereselor instituţiei;
 • gestionare a resurselor economico-financiare şi administrative;
 • emiterea de autorizaţii/licenţe conform competenţelor;
 • acreditarea reprezentanţilor mass-media;

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, potrivit legii, unitatea noastră prelucrează date cu caracter personal atât prin mijloace  automate  cât şi manuale cu respectarea drepturilor omului şi aplicarea principiilor legalităţii, echităţii şi transparenţei faţă de persoana vizată, asigurând protecţia datelor prelucrate.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani colectează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cu sau fără consimţământul persoanei vizate. De regulă, prelucrările efectuate de către unitatea noastră nu se bazează pe consimţământ, ci pe existenţa unei prevederi legale exprese. Atunci însă, când prelucrarea se bazează pe consimţământ pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persona vizată are dreptul de a-şi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

 • numele şi prenumele;
 • numele şi prenumele membrilor de familie;
 • sexul;
 • porecla/pseudonimul;
 • data şi locul naşterii;
 • cetăţenia;
 • datele din actele de stare civilă;
 • datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare;
 • caracteristici fizice/antropologice;
 • telefon/fax;
 • adresă de domiciliu/reşedinţă;
 • e-mail;
 • profesie;
 • loc de muncă;
 • situaţie familială;
 • situaţie militară;
 • situaţie economică şi financiară;
 • date privind bunurile deţinute;
 • date bancare;
 • imagine;
 • calitatea deţinută în societăţile comerciale (asociat, administrator);
 • imaginile folosite  la fenomenul falsificării de monedă sau  alte valori;
 • date de geolocalizare;
 • voce;
 • fotografiile persoanelor;
 • cod unic de înregistrare, terminale de comunicaţii;
 • marca şi modelul autoturismului, seria de şasiu;
 • obişnuinţe/preferinţe/comportament;
 • date privind bunuri  furate/deturnate/pierdute/însuşite ilegal/anulate;
 • date din surse publice;
 • semnătura;
 • numărul dosarului de pensie;
 • numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate;
 • datele privind formarea profesională – diplome – studii;

 

Categorii de date cu caracter personal special

 • Date privind starea de sănătate;
 • Date genetice;
 • Date biometrice;
 • Date privind originea rasială sau etnică;
 • Date privind opiniile politice;
 • Date privind confesiunea religioasă/convingerile filozofice/aparteneţa la sindicate;
 • Date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală

 

Categorii de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni

Prelucrarea unor numere de identificare naţională

 • CNP- cod numeric personal;
 • Seria şi numărul actului de identitate;
 • Numărul paşaportului/permisului de conducere;
 • Numărul asigurării sociale de sănătate;

Categorii de destinatari ale datelor personale

 • Persoana vizată;
 • Reprezentanţi legali ai persoanelor vizate;
 • Autoritatea judecătorească;
 • Autorităţi publice centrale sau locale de aplicare a legii;
 • Alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii;

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Ca regulă generală, datele cu caracter personal sunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care sunt colectate, dar pot fi stabilite şi termene maxime de păstrare, prin acte normative, regulamente şi dispoziţii interioare.

 Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ştergerea datelor;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziţie;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

 

Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul Inspectoratului  de Poliţie Judeţean Botoşani, puteţi transmite o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 57, județ Botoşani sau o puteţi depune personal la Biroul de Relaţii cu Publicul din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani situat la aceeaşi adresă.

Totodată, în cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveţi posibilitatea de a vă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bucureşti, B-dul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector1.

În acelaşi timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, aveţi dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulament (UE) 2016/679.

 

La nivelul Inspectoratului  de Poliţie Judeţean Botoşani

”Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 :

subinspector de poliţie Horobeț Cosmin - Constantin                           

Date de contact                                                                        

Botoşani, B-dul. Mihai Eminescu, nr. 57, județul Botoşani

Tel:  0231/507102       

Fax: 0231/518523         

E-mail: cabinet@bt.politiaromana.ro