Formulare tipizate privind activitatea Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase

  - oug41.2016.arme@bt.politiaromana.ro - (adresă dedicată corespondenţei cu beneficiarii serviciilor publice, a fost constiutită la nivelul Inspectoratului de Poliţie Județean Botoșaniîn vederea primirii: copiei actului de identitate, a documentelor în format electronic cu semnătură electronică calificată sau avansată (cu respectarea noilor prevederi instituite de Regulamentul (UE) 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), precum şi a dovezii achitării sancţiunilor contravenţionale (atunci când agentul constatator face parte din structura a.e.s.p.)

 1. Model cerere - autorizare procurare prima armă letală/neletală (Anexa 1)

Cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 5, alin. 1 din HG 130/2005, se depune la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (biroul/serviciul arme, explozivi şi substanţe periculoase, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti) şi se soluţionează în termenul prevăzut la art. 14, alin. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Model cerere – eliberare atestat colecţionar (Anexa 2)

Se depune la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului(biroul/serviciul arme, explozivi şi substanţe periculoase, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 5, lit. a-h şi unul din documentele prevăzute la art. 22, alin. 2, lit. a, b, d, e din HG nr. 130/2005 privind normele de aplicare ale Legii nr. 295/2004.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile în regim normal – cuantum taxă 100 lei sau în termen de 10 zile – cuantum taxă de 300 lei;

 1. Model cerere – prelungire valabilitate permis armă (Anexa 3)

Cererea de prelungire valabilitate permis de armă se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (biroul/serviciul arme, explozivi şi substanţe periculoase, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 5, alin.1, lit. a, b, e, g şi după caz lit. i, k, l.

În cazul instructorilor în poligonul de  tragere documentele de la lit. a, b, e, g, vor fi completate cu atestatul de instructor în poligon şi dovada faptului că „este în activitate”.

      Cererea se depune înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă;

 1. Model cerere – eliberare Paşaport European pentru armele de foc ( Anexa 4)

Cererea se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (biroul/serviciul arme, explozivi şi substanţe periculoase, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti) şi este necesar a fi însoţită de documentele prevăzute la art. 18, alin.1, lit. a-e din HG nr. 1914/2006;

 1. Model cerere – autorizare persoane juridice pentru a deţine, purta şi folosi arme letale/neletale supuse autorizării (Anexa 5)

În scopul autorizării pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor letale/neletale persoanele juridice vor depune cererea şi documentele prevăzute la art. 56 sau după caz 65 din H.G. 130/2005 la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la sediul social sau punctul de lucru pentru care se solicită autorizarea.

Persoanele juridice care pot solicita autorizare sunt acele persoane juridice de drept public, cele de drept privat şi muzeele care pot procura şi deţine arme de colecţie;

 1. Model cerere – pentru eliberarea autorizaţiei de procurare a unei arme letale precum şi a muniţiei corespunzătoare de pe teritoriul României în scopul scoaterii acestora din ţară (Anexa 6)

Cererea se depune de către străini titulari ai dreptului de scurtă şedere care doresc să procure arme şi muniţii de pe teritoriul României la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, în a cărei rază de competenţă teritorială se află armurierul care întemeiază sau după caz comercializează arma şi muniţia.

Cererea trebuie însoţită de documente de trecere a frontierei şi autorizaţia tradusă eliberată de autorităţile statului de domiciliu. Termenul de valabilitate a autorizării este de 3 zile;

 1. Model cerere –pentru eliberarea autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc (Anexa 7)

Cererea se depune de către cetăţeni străini şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, în raza căreia va fi stabilită reşedinţa persoanei solicitante;

 1. Model cerere –pentru eliberarea permisului de transfer în străinătate a armelor şi muniţiilor de foc procurate din România, în scopul înstrăinării (Anexa 8)

Structura competentă cu primirea şi soluţionarea cererii este structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial, cu privire la domiciliul/reşedinţa solicitantului şi trebuie însoţită de acordul prealabil emis de autorităţile statului de destinaţie;

 1. Model cerere –pentru eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere (Anexa 9)

Structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă pentru primirea şi soluţionarea cererii este structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la locul de domiciliu al solicitantului. Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.85 alin 1din H.G. nr. 130/2005 şi să constituie un dosar care să cuprindă documentele prevăzute la art. 85, alin 2 din acelaşi act normativ;

 1. Model cerere – eliberare autorizaţie temporară de procurare a armei letale. (Anexa 10)

Potrivit art. 4 alin. 1 din H.G. 1914/2006, rezidenţii statelor membre U.E. pot solicita eliberarea unei autorizaţii în vederea procurării de pe teritoriul României a armelor letale în scopul scoaterii acestora din ţară;

 1. Model cerere –eliberare autorizaţie pentru procurare celei de a doua armă letală ( Anexa 11)

Deţinătorii armelor letale pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, eliberarea autorizaţiei de procurare a unei noi  arme în condiţiile prevăzute la art. 5, alin.4 şi alin 5 din H.G. nr. 130/2005;

 1. Model cerere –eliberare autorizaţie pentru procurare celei a doua armă neletală (Anexa 12)

Deţinătorii armelor neletale pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, eliberarea autorizaţiei de procurare a unei noi  arme în condiţiile prevăzute la art. 5, alin.4 şi alin 5 din H.G. nr. 130/2005;

 1. Model cerere –eliberare nou permis în locul celui furat/pierdut (Anexa 13)

Titularii dreptului de deţinere, respectiv port şi folosire al căror permis de armă a fost pierdut/furat/distrus pot solicita eliberarea unui nou document după publicarea pierderii/furtului în Monitorul Oficial al României;

 1. Model cerere –eliberare certificat de deţinător (Anexa 14)

Titularii dreptului de deţinere, respectiv port şi folosire care deţin înscrise în permisele de armă tip A şi tip B arme care fac parte din categoria D din anexa Legii 295/2004, pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial, eliberarea certificatului de deţinător şi a înscrierii în acesta a armelor;

 1. Model cerere –radiere armă letală/neletală (Anexa 15)

În termen de 10 zile de la data înstrăinării armei letale/neletale titularul va solicita radierea armei înstrăinate din permis la structura teritorială arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la domiciliul/reşedinţa solicitantului;

 1. Model cerere –pentru eliberarea permisului de transfer a armelor şi muniţiilor letale către o persoană din România (Anexa 16)

Cererea se adresează societăţilor comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii pe teritoriul României, unitatea de poliţie competentă cu soluţionarea acesteia fiind Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Termenul de soluţionare a cererii este de 10 zile lucrătoare iar baza legală este prevăzută de art. 31 din H.G. nr. 1914/2006;

 1. Model cerere –pentru eliberarea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor neletale către o persoană din România (Anexa 17)

Cererea este adresată Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române de către armurieri din statele membre U.E. care intenţionează să transfere în România arme şi muniţii care nu sunt supuse autorizării;

 1. Model cerere –pentru eliberarea permisului de transfer a armelor şi muniţiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene (Anexa 18)

Baza legală este constituită de art. 27 din H.G. nr. 1914/2006, iar unitatea de poliţie competentă cu soluţionarea cererii este Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;

 1.  Model cerere –pentru eliberarea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor de pe teritoriul  României către un armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene (Anexa 19)

Societatea comercială constituită ca armurier pe teritoriul României, poate transfera către un armurier din cadrul U.E. arme şi muniţii care nu sunt supuse autorizării în statul membru de destinaţie. Structura competentă cu primirea şi soluţionarea cererii este Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 1. Model cerere –pentru eliberarea avizului de principiu (Anexa 20)

          Societăţile comerciale care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operaţiunile cu arme şi muniţii, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii arme, explozivi și substanțe periculoase  din cadrul Inspectoratului Județean de Poliţie sau după caz a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București competente teritorial cu privire la sediu. Pe baza avizului obţinut persoana juridică se poate constituii în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înfiinţarea societăţilor comerciale sau, după caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

 1. Model cerere –pentru eliberarea/completarea autorizației de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții (Anexa 21).

          Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfăşura operaţiuni cu arme şi muniţii numai după obţinerea autorizaţiei, sau, după caz, după completarea corespunzătoare a acesteia, care se efectuează, la cerere, de către structura de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile. Pentru obţinerea autorizaţiei sau, după caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie să depună o cerere în care se precizează categoria de operaţiuni pe care urmează să le deruleze, însoţită de documentele prevăzute la art.108 din H.G. nr.130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

 1.  Model cerere –pentru eliberarea avizului în vederea importului de arme, piese și muniții (Anexa 22).

           Operaţiunile comerciale de import şi export cu arme, piese şi muniţii destinate uzului civil se pot efectua exclusiv de către armurierii autorizaţi numai după obţinerea prealabilă a avizului pentru operaţiuni de import cu arme, piese  şi muniţii, eliberat de către structura arme din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (art.121 din H.G. nr.130/2005).

 1. Model cerere cu aplicabilitate generală.Modelul de cerere este destinat atât persoanelor fizice cât și celor juridice care doresc să solicite structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase  prestarea unui serviciu pentru care nu a fost creeată un model de cerere dedicat. (Anexa 23)

Fişiere ataşate