26 Martie 2020

Obținerea adeverinței de integritate comportamentală

Acte necesare pentru a obținerea unei adeverințe de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019.


Obținerea extrasului din cazierul judiciar al unui stat membru al Uniunii Europene

 

Pentru obținerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În vederea obținerii datelor solicitate, autoritățile române competente adresează autorității centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului, o cerere de extras din cazierul judiciar.

Cererile se transmit prin intermediul Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar European – ECRIS, respectând modalitățile de organizare și facilitare a schimburilor de informații prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI și în Decizia 2009/316/JAI.

Răspunsul la cererea formulată de o persoană fizică pentru obținerea de informații privind propriul cazier judiciar se transmite în termen de cel mult douăzeci de zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea, iar autoritățile române eliberează solicitantului extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia, prin intermediul ghișeului de cazier judiciar la care a fost depusă cererea.

Prevederile anterior enunțate se aplică în cazul statelor membre ale Uniunii Europene și în cazul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

 

 

Eliberarea certificatelor de integritate comportamentală persoanelor fizice, la ghișeu

Certificatele de integritate comportamentală prevăzute în Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor se eliberează în aceleași condiții în care se eliberează certificatele de cazier judiciar.

Certificatele de integritate comportamentală se eliberează exclusiv persoanelor fizice.

Pentru a obţine un certificat de integritate comportamentală, persoana fizică poate depune personal o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar. Totodată, persoanele care se prezintă la ghișeu vor putea solicita ca cererea să fie tipărită din sistemul informatic, situație în care le revine doar sarcina semnării acesteia.

Când solicitanul se prezintă personal la ghișeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie sau certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă etc.).

Certificatul de integritate comportamentală se poate solicita și de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Romănia nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public.

În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate, iar cererea va fi însoţită de procura autentificată în condiţiile legii/ împuternicirea avocațială.

Certificatele de integritate comportamentală se tipăresc pe coli de format A4 și sunt individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării.

Cu acordul persoanei verificate, instituţiile din sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane pot solicita o Copie de pe Registru în aceleaşi condiţii în care se poate obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

 

 Eliberarea Copiei de pe Registru instituțiilor publice

 

Recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină Certificatul de Integritate Comportamentală în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, etc., la instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sistemul de sănătate, sistemul de asistență socială, etc.) să solicite acestor instituții obținerea Copiei de pe Registru, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nefiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea Certificatului de Integritate Comportamentală.

Tipizat instituții publice sau organele de specialitate ale administrației publice în vederea obținerii Copiei de pe Registru (Certificatul de Integritate Comportamentală):

  

După completarea și semnarea tipizatului de mai sus de către conducătorul instituției, documentul va fi:

  • scanat și transmis prin email la adresa cazier@bt.politiaromana.ro;
  • sau transmis în original prin poștă la Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative situat în mun. Botoșani, Bulevardul Mihai Eminescu, nr.57, răspunsul privind rezultatul verificărilor urmând a fi recepționat prin poștă la adresa specificată de entitate în solicitare.

Atenție, în conformitate cu prevederile Legii 290 din 2004 privind Cazierul Judiciar, cererile pentru eliberarea Extrasului de pe Cazierul Judiciar pot fi completate și transmise doar de către Instituțiipe publice unde urmează a fi folosite, fiind INTERZISĂ transmiterea lor de către persoanele fizice!